فایل زیر رامطالعه فرمایید . این فایل صرفاً یک نمونه از قرارداد اجاره به شرک تملیک از دیگر شرکت ها می‌باشد .

   بسمه تعالي شماره....:................................
       تاريخ......................................:
  قـرارداد اجـاره به شـرط تمليك    پيوست..................................:
  (اشخـاص حقـوقـي) 

ماده یک : این قرارداد درتاریخ ……………………… …………………….. فیمابین شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام) ثبت شده به شماره 195889 و به کد اقتصادي 411111341886 به نمایندگی آقاي………………………………………………………………….. مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به نشانی : تهران کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج،پلاك 279 تلفن80821 که از این پس موجر نامیده می شود از یک طرف و شرکت …………………………………………….. ثبت شده به شماره…………………………………….. اداره ثبت شرکت هاي
……………………………………………………… کد اقتصادي …………………………………………….. شناسه ملی………………………………………… با امضاي آقاي /خانم ……………………………………………………. فرزند ………………………………… شماره شناسنامه …………………………………… صادره از………………………………………… تاریخ تولد …………………………… کد ملی…………………………………………….. وسریال شناسنامه ……………………………………………. به عنوان ……………………………………………. شرکت و آقاي/خانم………………………………………………… فرزند ……………………… شماره شناسنامه ………………………………… صادره از……………………………………… تاریخ تولد ……………………………… کد ملی………………………………………………. وسریال شناسنامه ………………………………………… به عنوان ………………………………………………………شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره
……………………… روزنامه رسمی شماره………………………… مورخ……………………………. کدپستی ………………………………………… به نشانی ……………………………………………. ………………. ……………………………………………………………………. ………………. …………
…………………………………………………………………………………….. شماره تماس ثابت …………………………………..شماره تلفن همراه ……………………………………… پست الکترونیک ……………………………………………………………که از این پس مستأجر نامیده می شودو آقاي /خانم …………………………………………. فرزند ……………………… شماره شناسنامه ………………… صادره از…………………. تاریخ تولد
…………………… کد ملی………………………………. وسریال شناسنامه ………………………….. کدپستی……………………………………….. به نشانی……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. شماره تماس ثابت …………………………. شماره تلفن همراه ………………………………………….. پست الکترونیک……………………………………………………. و شرکت …………………………………………….. ثبت شده به شماره…………………………………….. اداره ثبت شرکت هاي …………………………………………………………. کد اقتصادي ……………………………………………… شناسه ملی……………………………………………….. با امضاي آقاي /خانم ……………………………………………………… فرزند …………………………… شماره شناسنامه ………………………… صادره از………………………………….. تاریخ تولد …………………………… کد ملی…………………………………………. وسریال شناسنامه …………………………………………. به عنوان ……………………………………………. شرکت و آقاي/خانم………………………………………………… فرزند
……………………… شماره شناسنامه ……………………………….. صادره از…………………………………. تاریخ تولد ………………………… کد ملی…………………………………………. وسریال شناسنامه …………………………………………
به عنوان ……………………………………………………….شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره …………………………… روزنامه رسمی شماره………………………………… مورخ……………………………………. کدپستی
………………………………………. به نشانی ……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. شماره تماس ثابت
………………………………….شماره تلفن همراه …………………………………….. پست الکترونیک ……………………………………………………………………….که که دراین قرارداد ضامن نامیده می شود.
تبصره1: نشانی، پست الکترونیک و تلفنهاي بانک/مؤسسه اعتباري، خریدار و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی، پست الکترونیک و تلفن هاي خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهاي دیگر ابلاغ کند. تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه هاي اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک)، پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است، ارسال می شود و ابلاغ شده تلقی میگردد.
از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به اجراي مفاد و شرایط آن گردیدند.
ماده دو: مورد اجاره عبارت است از ……………………………… دستگاه خودرو نو اصطلاحاً صفر کیلومتر/ دست دوم با مشخصات زیر که به رویت مستأجر رسیده است و صحیح و سالم توسط موجر به مستأجر تحویل داده می شود تا در طول مدت قراداد از منافع آن استفاده نماید و مستأجر با امضاء این قرارداد اعلام نمود که از مشخصات مورد اجاره اطلاع کامل و کافی دارد.

              1

ماده سه: مدت قرارداد …………… سال کامل شمسی که از تاریخ ……………………………………………………………………. شروع و در تاریخ …………………………………………………………………….. خاتمه می یابد.
ماده چهار: مبلغ کل مال الاجاره معادل …………………………………………………………………………………………… ریال می باشد که به ترتیب زیر پرداخت می گردد:
الف- پرداختهاي نقدي جمعاً به مبلغ ………………………………………………………………………………………….. ریال به شرح ذیل، که طی چک بانکی به شماره ………………………………………………………… مورخ ……………………………………… بانک …………………………………………… شعبه
……………………………… به موجر پرداخت گردید.
1- مبلغ ……………………………………………………………………………………… ریال بابت بخشی از مالالاجاره به عنوان پیشپرداخت
2- مبلغ …………………………………………………………………………………….. ریال بابت کلیه عوارض و مالیاتهاي مربوطه و هزینه هاي مربوط به شماره گذاري
3- مبلغ …………………………………………………………………………………….. ریال بابت هزینه بیمه کامل بدنه در سال اول قرارداد
4- مبلغ ……………………………………………………………………………………. ریال بابت هزینه بیمه شخص ثالث در سال اول قرارداد
5- مبلغ ……………………………………………………………………………………. ریال بابت هزینه بابت هزینه هاي خدمات موجر
تبصره1:وجوه دریافتی از مستأجر بعنوان پیش پرداخت ، بابت قسمتی از مال الاجاره محاسبه و منظور گردیده است و مستأجر نحوة محاسبه و تخصیص پیش پرداخت توسط موجر را تائید نمود. نرخ تسهیلات اعطایی ………….. درصد می باشد.
ب- اقساط باقیمانده مال الاجاره و نحوه پرداخت آن:
باقیمانده مال الاجاره جمعاً به مبلغ ………………………………………………………… ریال می باشد که این مبلغ طی ………………… ….. قسط مساوي ماهیانه به موجر پرداخت خواهد شد. تاریخ پرداخت
اولین قسط …………………………………………………………و تاریخ خاتمه اقساط ……………………………………………. میباشد و مبلغ تسهیلات ………………………………………………………………….. ریال می باشد.
تبصره1: مستأجر موظف است رسید وجوه پرداختی را تا پایان مدت قرارداد و صدور مفاصا حساب از سوي موجر نگهداري و در صورت مطالبه موجر آنها را ارائه نماید. عدم دریافت رسید و یا عدم ارائه آنها در موعد مقرر به منزله عدم پرداخت خواهد بود.
ماده پنج: در صورتیکه مستأجر دو قسط متوالی یا سه قسط متناوب از اقساط ماهیانه به شرح بند ب ماده 3 را در مواعد مقرر پرداخت ننماید، موجر مجاز به فسخ قرارداد ظرف 3 ماه از تاریخ تحقق حق فسخ و همچنین مجاز به ابطال کارت سوخت و توقیف خودرو می باشد. وصول مطالبات و خسارات وارده از محل وثائق مستأجر و ضامن به صورت تضامنی و مجتمعا و همچنین استرداد خودرو مورد اجاره خواهد بود. درصورت فسخ قرارداد از سوي موجر ، اجرت المثل عین مستاجره از زمان فسخ تا زمان استرداد خودور مطابق اجرت المسمی بوده و موجر می تواند از محل چکها و تضامین ماخوذه و سایر اموال مستاجر و ضامنین وي آن را وصول نماید.
در صورت عدم فسخ قرارداد از سوي موجر، مستأجر همچنان مکلف به پرداخت بقیه اقساط در مواعد مقرر است. در صورت عدم پرداخت هر یک از آنها در موعد تعیین شده، موجر مجاز به فسخ قرارداد ظرف 3 ماه از تاریخ عدم پرداخت هر یک از اقساط خواهد بود. در صورت فسخ قرارداد موجر مجاز به وصول مطالبات و خسارات وارده از محل وثائق مستأجر و ضامن به صورت تضامنی و مجتمعا و همچنین استرداد خودرو مورد اجاره خواهد بود. این حق فسخ براي هریک از اقساط بعدي بطور مستقل وجود دارد.
5- 1- چنانچه موجر براي استیفاي حقوق خود به محاکم قضایی و انتظامی مراجعه کند و یا براي توقیف خودرو و سایر اقدامات دیگر متحمل هزینه شود، کلیه مسئولیتهاي قانونی و هزینههاي مترتبه بر عهده مستأجر و ضامن بصورت تضامنی و مجتمعا خواهد بود. میزان هزینهها توسط موجر تعیین و مستأجر و ضامن میباید بدون قید و شرط آنها را پرداخت نمایند. همچنین موجر مجاز به برداشت هزینههاي مذکور از محل وثائق مستأجر و ضامن متضامنا و مجتمعا است.
5- 2- مستأجر باید کلیه اتفاقات مهم نظیر تصادفات شدید و توقیف خودرو را که طی مدت این قرارداد براي مورد اجاره حادث می شود و یا به نحوي در ارزش یا مطلوبیت آن اثر دارد را، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع اطلاع رسانی و ظرف بیست روز از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به موجر اعلام نماید.
5- 3- مستأجر موظف است حداکثر تلاش خود جهت حفظ و نگهداري مورد اجاره بعمل آورد .همچنین کلیه هزینههاي تعمیر، نگهداري و سرویس و غیره مورد اجاره در طی قرارداد به عهده مستأجر می باشد.
5- 4- مستأجر حق ایجاد هیچگونه تغییري در مورد اجاره که باعث کاهش ارزش آن بشود را ندارد.
ماده شش: سند مالکیت مورد اجاره به نام موجر صادر و نام متقاضی بعنوان مستاجر در آن قید می شود و تا پایان اجراي کامل قرارداد نزد وي خواهد ماند. در صورت پرداخت تمامی اقساط در مواعد مقرر و همچنین اجراي کامل سایر شرایط و تعهدات مندرج در این قرارداد توسط مستأجر در زمانهاي تعیین شده، از جمله هزینه نقل و انتقال و دفتر اسناد رسمی، مورد اجاره به مالکیت مستأجر در آمده و نسبت به انتقال رسمی آن به نام مستأجر اقدام خواهد شد.
تبصره 1: مستأجر مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ پرداخت یکجاي تمام اقساط یا آخرین قسط و همچنین تسویه حساب نهائی ( با رعایت شرایط فوق )، مدارك مورد نیاز را جهت تنظیم سند رسمی انتقال، تحویل موجر نموده و در تاریخ تعیین شده، در دفتر اسناد رسمی اعلامی از سوي موجر حاضر و نسبت به امضاي سند قطعی انتقال اقدام نماید.
تبصره 2: اخذ مجوزهاي مورد نیاز جهت تنظیم سند قطعی انتقال (با رعایت این ماده ) از قبیل گواهی عدم خلاف، مفاصا حساب مالیاتی و غیره و پرداخت کلیه هزینههاي تنظیم سند رسمی اعم از حقالثبت و حق التحریر و بهاي اوراق کلا بر عهده مستأجر است.
ماده هفت: مالکیت موجر نسبت به مورد اجاره تا قبل از تنظیم سند قطعی انتقال به نام مستأجر به قوت خود باقی بوده و مستأجر حق واگذاري کلی یا جزئی مورد اجاره را عیناْ و یا منفعتاْ تحت هر یک از عناوین قانونی از قبیل وکالت، صلح حقوق و غیره و همچنین تسلیط مادي غیر بر مورد اجاره را بدون اخذ موافقت کتبی موجر، از خود سلب و اسقاط نمود. تخلف از هر یک از موارد مذکور بر علیه موجر قابل استناد نبوده و پاسخگویی به ادعاي اشخاص ثالث کلا و تمام بر عهده مستأجر است.
ماده هشت: در صورتیکه مستأجر حداکثر ظرف مدت 4 روزکاري پس از اعلام کتبی موجر یا ارسال پیامک به شماره تلفن مندرج در این قرارداد یا ارسال ایمیل، مبنی بر آماده تحویل بودن مورد اجاره، اسناد و مدارك لازم را جهت تحویل گرفتن ارائه ننماید، کلیه هزینههاي پارکینگ و نگهداري عین مستأجره حسب اعلام موجر به حساب بدهکاري مستأجر منظور و نامبرده حق اعتراض به اقدام موجر را از خود سلب و اسقاط نمود. همچنین کلیه خسارات ناشی از عوامل طبیعی و خارجی و استهلاك و فرسودگی برعهده مستاجر است .همچنین موجر میتواند پس از انقضاء 20 روزکاري از تاریخ اعلام به مستأجر به یکی از صورتهاي فوق و عدم مراجعه مستأجر، قرارداد حاضر را فسخ و خسارات وارده را از وي مطالبه و وصول نماید. میزان خسارت توسط موجر تعیین خواهد شد.
ماده نه: پرداخت کلیه هزینه هاي مربوط به مورد اجاره اعم از شماره گذاري، استهلاك، تعمیرات، بیمه بدنه و شخص ثالث، عوارض شهرداري و سایر عوارض و حقوق دولتی و مالیاتهاي متعلقه اعم از عوارض و مالیاتهاي موجود، ویاعوارض و مالیاتهایی که در آینده مطالبه و یا وضع گردد، بر عهده مستأجر است و مستاجرمکلف است که درصورت مطالبه موجربلافاصله و بدون قید و شرط دروجه موجر پرداخت نماید.
ماده ده: مورد اجاره باید هنگام تحویل به مستأجر به هزینه وي تا پایان مدت اجاره به نفع موجر بیمه کامل بدنه گردد. هزینه سال اول در ابتداي قرارداد به صورت نقد دریافت و هزینه سالهاي آتی در آغاز هر سال میباید توسط مستأجر به موجر پرداخت شود.
تبصره 1: مستأجر می بایدمابه التفاوت احتمالی ناشی ازتغییر تعرفه بیمه مرکزي را از بابت بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه بپردازد.
تبصره 2: مستأجر تعهد نمود هر زمان که مورد اجاره باید به رؤیت موجر یا شرکت بیمه رسانیده شود، حداکثر ظرف 7روزکاري پس از اعلام موجر، مورد اجاره را به رؤیت موجر یا شرکت بیمه برساند.
تبصره3: مستاجرمکلف است درصورت افزایش قیمت خودرو نسبت به افزایش الحاقیه بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه اقدام نماید درضمن مسئولیت و عواقب ناشی ازعدم افزایش الحاقیه بیمه ها بعهده مستاجرمی باشد.
ماده یازده: پس از تحویل مورد اجاره به مستأجر بلحاظ امانی بودن ید مستأجر، مسئولیت کلیه حوادث و همچنین هر گونه سوء استفاده و یا عمل خلاف قانون ،شکایات و خسارات وارده که ناشی از تقصیر، عدم مراقبت، بی مبالاتی یا عدم استفاده صحیح از مورد اجاره (خصوصاً پرداخت جرائم و تخلفات رانندگی و سایر جرائم مرتبط با خودرو اعم از حمل مواد مخدر و غیره) بر عهدة مستأجر بوده و موجر هیچگونه مسئولیتی ندارد.
ماده دوازده: مستأجر مسئول جبران کلیه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم وارده به مورد اجاره اعم از عمدي یا غیر عمدي است. مقرر گردید میزان خسارات توسط کارشناس مورد تایید موجر تعیین می شود. همچنین مستأجر مسئول جبران کلیه خساراتی است که به وسیله مورد اجاره نسبت به اشخاص ثالث و اموال ایشان وارد میشود. موجر از این بابت هیچگونه مسئولیتی ندارد..
ماده سیزده: انجام کلیۀ تعمیرات مربوط به مورد اجاره اعم از کلی یا جزئی و همچنین پرداخت کلیه هزینههایی که جهت استفاده بهتر از آن، انجام میشود، بر عهدة مستأجر است..
ماده چهارده: در صورت تخلف مستأجر از هر یک از مفاد قرارداد از جمله عدم پرداخت اقساط ماهیانه در مواعد مقرر ،موجر مجاز به فسخ آن ظرف 3 ماه از تاریخ هر یک از تخلفات و استرداد مورد اجاره است و نسبت به مطالبۀ خسارات وارده از محل وثائق مستأجر و یا هر روش قانونی دیگري اعم از حقوقی یا کیفري ( خیانت در امانت ) که صلاح بداند اقدام خواهد نمود ، این حق براي هر یک از تخلفات مستقلا وجود دارد.
در صورت انقضاي مهلت فوق یا تمایل موجر به بقاي قرارداد حاضر موجر مجاز به وصول کلیه اقساط معوقه و خسارات وارده از هر یک از روشهاي فوق میباشد .
در صورتیکه در طول اجراي قرارداد مستأجر مجددا مرتکب تخلف از هر یک از مفاد قرارداد شود، حق فسخ مجدد قرارداد براي هر یک از تخلفات مستقلا براي موجر ظرف 3 ماه از تاریخ وقوع هر تخلف وجود دارد.
تبصره1: در صورت فسخ قرارداد از سوي موجر، مستأجر موظف است ظرف 7روز کاري از زمان اعلان ( نحوه اعلان به تشخیص موجر خواهد بود )، مورد اجاره را تحویل موجر نماید.
تبصره2: در صورت فسخ قرارداد، موجر مجاز به واگذاري مورد اجاره به هر شخصی که صلاح بداند، خواهد بود و سند رسمی آن را نیز به نام وي تنظیم خواهد کرد و مستأجر حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمود.
تبصره3: مستاجر مکلف است درصورت تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط ، خسارتی معادل …..درصدروزشمارنسبت به مانده بدهی مطابق باقراردادومعادل
…..درصد،به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین دروجه فروشنده پرداخت نمایدکه فروشنده علاوه برسایرمطالبات می تواندآن رامطالبه نماید.
ماده پانزده: در صورت وقوع حوادثی که موجب عدم امکان استفاده مستاجر از مورد اجاره شود از قبیل فوت یا حجر وي، تا قبل از تعیین تکلیف درباره نحوه استفاده از مورد اجاره توسط وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وي، نامبردگان ضمن عدم حق تصرف در عین مستاجره می باید آن را در اختیار موجر قرار دهند و پس از توافق در باره نحوه استفاده از مورد اجاره، عین مستاجره در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.درصورت تخلف از هریک از موارد مذکور نامبردگان مسئول جبران خسارات وارده درحق موجر خواهند بود. چنانچه ظرف چهار ماه از تاریخ فوت مستأجر، توافق جدیدي حاصل نشود،موجر مجاز به فسخ قراردادخواهد بود.
ماده شانزده: اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن افحش از مستأجر به عمل آمد و نامبرده ملزم به اجراي مفاد قرارداد حاضر گردید .
ماده هفده: در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجراي هر یک از مواد این قرارداد، شرکت گروه بهمن به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین و رأي مرجع مذکور براي طرفین قطعی و لازمالاجراء است. مدت زمان داوري شش ماه از زمان رجوع به داور است. دعوت طرفین براي حضور در جلسه داوري از طریق پست یا پست الکترونیکی یا اطلاع تلفنی به تلفن ذکر شده در این قرارداد یا ارسال فاکس به شماره مذکور یا ارسال پیامک بوده و ابلاغ رأي داوري از طریق مراجع قانونی خواهد بود. در صورت تمایل فروشنده به وصول وجه چک/چکهاي برگشتی، وي در انتخاب مراجع قضایی یا مراجعه به داوري مختار میباشد.
ماده هجده:در صورت تاخیر در تحویل خودرو از تاریخ اعلام شده در جدول فروش و چانچه این تاخیر ناشی از قصور فروشنده باشد،با رعایت مفاد این قرارداد در خصوص حوادث پیش بینی نشده و فورس ماژور ،پس از اخذ تقاضاي مکتوب از خریدار و بررسی و موافقت شرکت،لیزینگ موظف به پرداخت خسارت به ماخذ وجوه پیش دریافت نگهداري شده بر مبناي آخرین نرخ سود تسهیلات مصوب شوراي پول و اعتبار و تعداد روزهاي ماندگاري وجه نزد شرکت از تاریخ تعهد در تحویل خودرو تا تاریخ تحویل خودرو می باشد .
ماده نوزده: نشانی، پست الکترونیک و تلفنهاي خریدار و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج در این قرارداد است. چنانچه هر یک از ایشان، نشانی، پست الکترونیک و تلفنهاي خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به موجر ابلاغ کند. در غیر این صورت هر گونه ابلاغ به نشانی یا پست الکترونیک یا ارسال پیامک به تلفنهاي مذکور معتبر و به منزله ابلاغ قانونی خواهد بود.
تبصره1: مستجرمکلف به ثبت نام درسامانه ثنا (قوه قضائیه ) وارائه گواهی آن به موجر است.
ماده بیست: طرفین به استناد ماده 1010 قانون مدنی در خصوص دعاوي راجع به قرارداد، دادگاه و شوراي حل اختلاف محل اقامتگاه شرکت واقع در تهران ،کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج، شرکت گروه بهمن را به عنوان مرجع صالح تعیین نمودند
این قرارداد در 20 ماده و 12 تبصره در 2 نسخه تنظیم و امضاء گردید و محل انعقاد قرارداد و تحویل عین مستأجره و تأدیه اجاره بهاء جزئاً یا کلاً شهر تهران می باشد و مالا تمامی نسخ داراي اعتبارواحداست. ضمنا دادگاه محل تنظیم قرارداد( نشانی شرکت بهمن لیزینگ ) درتهران صالح به رسیدگی به کلیه دعاوي مطروحه می باشد.