روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
انجام کامل پروژه
اتمام پروژه 12%
وضعیت پیشرفت مراحل پروژه
اخذ پروانه ساختمانی 100%
عقد قرارداد با پیمانکار مدیریت 100%
عقد قرارداد با پیمانکاران خرد 35%
نقشه برداری و خاکبرداری 100%
بتن مگر
100%
اسکلت بتنی
6%
سفت کاری و دیوارچینی
0%